Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz

Leśnice 22C/3

84-300 Lębork

NIP: 841-118-39-40

Numer wpisu do rejestru organizatorów turystyki: 505

Numer ewidencyjny organizatora turystyki: 9480

E-mail:

biuro@stadninarunowo.pl

biuro@asgrunowo.pl

Adres placówki:

Runowo 62, 76-230 Potęgowo

Regulamin Korzystania z Usług i Serwisu ASG Runowo

Impreza turystyczna – usługi turystyczne w rozumieniu Ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Regulamin – warunki korzystania z serwisu internetowego i świadczenia usług przez Administratora/Organizatora.

Rezerwacja – złożenie zamówienia na udział w imprezie turystycznej dostępnej w Serwisie Administratora. Rezerwacja jest jednoznaczna z zapoznaniem się oraz akceptacją Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, Regulaminowi Obozu, i Warunkami Ubezpieczenia w Trakcie Podróży oraz Polityką prywatności. Serwis – strona internetowa i wszystkie powiązane podstrony znajdujące się pod adresem www.asgrunowo.pl, również pod innymi adresami internetowymi, pod którymi Administrator prowadzi Serwis, stanowiące własność Administratora.

Umowa – umowa o udział w imprezie turystycznej zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Przedsiębiorstwem Usługowym Grażyna Miśkowicz za pośrednictwem Serwisu w postaci elektronicznej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z nadanymi prawami do czynności prawnych przez Ustawę, korzystająca z Serwisu. Użytkownikiem Serwisu może być także osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, za zgodą opiekuna prawnego.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem serwisu www.asgrunowo.pl jest Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz

Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, zarówno osób dokonujących Płatności, Rezerwacji i innych działań w Serwisie.

Regulamin opracowany został w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w szczególności uwzględniając:

Ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000),

Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827),

Ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 Nr 144 poz. 1204),

Ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93 z późn. Zm.),

Ustawę z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację Regulaminu oraz potwierdzenie, że Użytkownik zapoznał się z jego warunkami, rozumie je i zobowiązuje się, aby ich przestrzegać. Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna ze zgodą na zawarcie umowy z Administratorem o świadczenie usług drogą elektroniczną – zgodnie z Ustawą o świadczenie usług drogą elektroniczną.

II. PRAWA AUTORSKIE I ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Serwis www.asgrunowo.pl jest własnością Administratora, ma on prawo dokonywania w nim zmian, dodawania, modyfikowania i usuwania treści, a wszelkie zbiory w Serwisie, jego nazwa, sposób funkcjonowania i dane podlegają ochronie prawnej. Reprodukowanie, przenoszenie, dystrybucja lub zapisywanie na jakichkolwiek nośnikach, bez wcześniejszej pisemnej zgody Administratora jest zabronione poza wyjątkami opisanymi poniżej. Użytkownik witryny ma prawo przeglądania zamieszczonych stron oraz dokonywania ich zapisu na dysku twardym komputera w postaci plików tymczasowych. Ponadto użytkownik ma prawo drukowania wybranych stron dla swojego prywatnego użytku. Prawo użytkowania całej witryny jest ograniczone do zastosowań prywatnych i niekomercyjnych. Wykorzystanie materiałów określonych jako „prasowe” jest dozwolone pod warunkiem zacytowania źródła informacji.

Serwis jest dostępny w takim stanie w jakim Użytkownik otrzymuje go z serwera obsługującego. Administrator nie udziela żadnych gwarancji co do dostępności Serwisu, która może być ograniczona lub przerwana w dowolnej chwili bez powiadamiania użytkownika.

Serwisu nie można używać inaczej niż do celów osobistych i niekomercyjnych. Administrator zabrania używania jakichkolwiek zautomatyzowanych systemów lub oprogramowania do pozyskiwania danych z tej strony do celów komercyjnych (tzw. „screen scraping”), a także udostępniania lub obsługiwania łączy do niniejszej witryny bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody jej właściciela.

Wszelkie informacje, dane i materiały udostępniane w ramach Serwisu są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych, prawami do baz danych lub innymi prawami własności intelektualnej.

W przypadku jakiegokolwiek nieupoważnionego korzystania z niniejszej witryny, Administrator zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich niezbędnych działań, w tym wystąpienia na drogę sądową, bez uprzedzania o tym fakcie użytkownika. Mimo dołożenia wszelkich możliwych starań Administrator nie gwarantuje, że informacje i ceny zawarte na Serwisie są wolne od uchybień i błędów, które nie mogą być jednak podstawą do roszczeń.

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany zawartości witryny w każdej chwili przez wyłączanie stron wcześniej dostępnych i włączanie nowych stron. Administrator nie bierze żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikłe podczas przeglądania podstron Serwisu. Dana oferta jest dostępna tylko wówczas, kiedy można ją zarezerwować poprzez stronę www w momencie jej przedstawienia na tej stronie.

W celu poprawienia funkcjonalności witryny www istnieje prawdopodobieństwo zamieszczania odwołań hipertekstowych do zasobów internetowych podmiotów trzecich. W takim przypadku Użytkownik powinien zapoznać się z ograniczeniami prawnymi mającymi zastosowanie dla tych zasobów.

Administrator przekazuje Uczestnikowi/Użytkownikowi informację o położeniu ośrodka wymaganą przez art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c) Ustawy poprzez podanie miejscowości i adresu, w której znajduje się ośrodek. Informacja ta jest zawarta w zakładce kontakt oraz w warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej. Dodatkowo Organizator udostępnia Podróżnym korzystanie z internetowego narzędzia umożliwiającego szczegółową lokalizację hotelu na mapie za pośrednictwem Google. Udostępnienie tego narzędzia internetowego nie stanowi określenia przez Organizatora w rozumieniu art. 40 ust. 1 pkt 1 lit. c) Ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach tu

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Zawarcie umowy z Organizatorem następuje w formie pisemnej, z chwilą podpisania przez Klienta i przedstawiciela Organizatora umowy oraz wpłaceniu zaliczki w wysokości i terminie ustalonym w umowie. W przypadku sprzedaży internetowej (skorzystania z internetowego formularza zamówienia udziału w imprezie turystycznej) zawarcie umowy następuje z chwilą potwierdzenia przez Organizatora drogą mailową otrzymania rezerwacji internetowej oraz dokonania wpłaty przez Klienta. Za osoby niepełnoletnie umowę podpisują ich przedstawiciele ustawowi.
 2. Uczestnikami imprezy są wszystkie osoby objęte zgłoszeniem. Zgłaszający zwany w dalszej części Klientem jest to osoba, która w imieniu swoim lub zgłaszanych przez nią Uczestników podpisuje Umowę.
 3. Zamówienie zbiorowe podpisują osoby do tego upoważnione.
 4. Klient zobowiązuje się do dokonania wpłat w ustalonych przez Organizatora terminach i wysokościach, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem imprezy. W przypadku zawarcia umowy w terminie krótszym niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy wymagana jest jednorazowa wpłata pełnej ceny.
 5. Miejscem wpłaty jest ustalony w umowie rachunek bankowy Organizatora. Za datę zapłaty przyjmuje się dzień wpływu środków na konto Organizatora. Po zawarciu Umowy Klientowi nie przysługują żadne rabaty i promocje oferowane w późniejszym terminie. W przypadku niedokonania w ustalonym terminie przez Klienta na rzecz Organizatora, pełnej wpłaty z tytułu podpisanej przez Klienta umowy, Organizator ma prawo wypowiedzenia umowy w formie pisemnej oraz obciążenia Klienta kosztami związanymi z wypowiedzeniem umowy. Obciążenie następuje na podstawie wyliczenia faktycznie poniesionych kosztów.

IV. PŁATNOŚCI

Płatności w ramach rezerwacji oraz uczestnictwa w imprezie turystycznej mogą być dokonanie poprzez:

Przelew – rezerwacja dokonywana jest w momencie potwierdzenia przez Organizatora otrzymania wpłaty. W wypadku wyczerpania miejsc po wpłaceniu przez Użytkownika wpłaty, decyduje kolejność wpłynięcia środków na rachunek Organizatora.

Płatność online – płatność realizowana za pośrednictwem Przelewy24. Rezerwacja jest dokonywana w momencie zrealizowania przelewu. Decydując się na ten rodzaj płatności Użytkownik akceptuje regulamin serwisu Przelewy24

V. ZMIANA WARUNKÓW UMOWY I ODWOŁANIE IMPREZY

 1. Organizator może dokonać podwyższenia ceny imprezy, nie później jednak niż na 21 dni przed jej rozpoczęciem. Wzrost ceny imprezy może wynikać wyłącznie z udokumentowanych następujących okoliczności: wzrost kosztów transportu, wzrost opłat urzędowych, podatków lub opłat należnych za takie usługi jak lotniskowe, załadunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych, wzrost kursów walut. W razie podwyższenia ceny z przyczyn określonych powyżej Klient ma prawo odstąpić od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich świadczeń na piśmie w terminie 7 dni od odebrania od Organizatora informacji o podwyższeniu ceny.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy z przyczyn od siebie niezależnych wynikających z działania siły wyższej (wydarzenia polityczne, działania militarne, klęska żywiołowa). Organizator, który przed rozpoczęciem imprezy zmuszony jest zmienić istotne warunki umowy z Klientem, powinien niezwłocznie o tym powiadomić Klienta. W takiej sytuacji Klient powinien w ciągu 3 dni poinformować Organizatora czy przyjmuje proponowaną zmianę umowy czy odstępuje od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń przez Klienta.
 3. Organizator zastrzega sobie również prawo do odwołania imprezy w przypadku niezgłoszenia się minimalnej liczby Uczestników tj. 15 osób najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Organizator informuje o tym Klienta w formie elektronicznej lub telefonicznej w terminie najpóźniej 7 dni przed planowanym rozpoczęciem imprezy. Klient ma prawo w takiej sytuacji odstąpić od Umowy ze zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń.
 4. Brak odpowiedzi ze strony Klienta uważa się za odstąpienie od umowy za zwrotem wniesionych wpłat.
 5. Organizator w przypadku niewykonania usługi zagwarantowanej umową stanowiącą istotną część programu w trakcie trwania imprezy turystycznej zapewnia Klientowi odpowiednie świadczenie zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy turystycznej, Klient może żądać odpowiedniego obniżenia ceny, zaś Organizator cenę tę obniża o kwotę wynikającą z różnicy w cenie obydwu usług.

VI. REALIZACJA UMOWY

 1. Organizator imprezy zobowiązuje się do świadczenia Usług w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie, programie imprezy lub umowie.
 2. Klient ma prawo do świadczeń określonych w umowie i ofercie stanowiącej integralną część umowy.
 3. Klient w trakcie trwania imprezy turystycznej jest uprawiony do korzystania z fachowej pomocy i opieki przedstawicieli Organizatora, a na Organizatorze spoczywa obowiązek jej zapewnienia.
 4. Klient może bez zgody Organizatora przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu prawa z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych, jeżeli jednocześnie ta osoba przejmie wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
 5. Przeniesienie uprawień i przejęcie obowiązków, o których mowa w pkt. 1, jest skuteczne wobec Organizatora, jeżeli Klient zawiadomi go o tym, na co najmniej 7 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej określonym w umowie podając imię, nazwisko, datę urodzenia oraz adres zamieszkania danej osoby trzeciej.

VII. OBOWIĄZKI KLIENTA

 1. Uczestnik zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów niezbędnych do udziału w imprezie (ważna legitymacja szkolna oraz karta kwalifikacyjna). Rodzaj dokumentów oraz termin ich dostarczenia lub okazania określa Organizator. Wzór karty Uczestnika dostarczany jest Klientowi przy zawieraniu umowy. W wariancie sprzedaży internetowej wypełnienie zgłoszenia uczestnika jest tożsame z wypełnieniem karty uczestnika.
 2. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, które gwarantuje możliwość leczenia w ramach świadczeń oferowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w Polsce.
 3. Klient oświadcza, że stan zdrowia Uczestnika umożliwia mu udział w imprezie. W przypadku, gdy w trakcie trwania imprezy okazałoby się, iż istotne informacje o stanie zdrowia dziecka (nie pozwalające mu na kontynuowanie udziału w imprezie) zostały zatajone pomimo oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego o braku przeciwwskazań Organizator ma prawdo do odstąpienia od umowy. W przypadku Uczestnika niepełnoletniego Organizator niezwłocznie kontaktuje się z opiekunem prawnym i informuje o braku możliwości uczestnictwa w imprezie ze względu na stan zdrowia, o odstąpieniu od umowy oraz konieczności niezwłocznego odebrania Uczestnika z imprezy.
 4. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać przepisy prawa obowiązującego w Polsce i na terenie krajów pobytu na imprezie turystycznej. Organizator nie odpowiada za konsekwencje wynikłe z naruszenia przez Uczestnika tych przepisów.
 5. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminów obowiązujących na imprezie turystycznej oraz stosowania się do poleceń kadry, w tym kierownika, wychowawców i instruktorów.
 6. W razie uporczywego naruszania przez Uczestnika ustalonego porządku imprezy turystycznej, w szczególności w przypadku:

zagrożenia interesów i bezpieczeństwa innych Uczestników;

naruszenia zapisów umowy i warunków uczestnictwa;

naruszenia zapisów regulaminu danej imprezy turystycznej, z którym każdy Uczestnik jest zapoznawany natychmiast po rozpoczęciu imprezy turystycznej, może zostać usunięty z imprezy.

Organizator może wypowiedzieć umowę z Klientem w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy Uczestników imprezy turystycznej. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym przez Organizatora z przyczyn o których mowa w pkt. 5 i 6, Organizator powiadamia prawnego opiekuna i skreśla Uczestnika z listy Uczestników i informuje o konieczności odebrania Uczestnika przez opiekunów. Wszystkie koszty powstałe w takiej sytuacji ponoszą prawni opiekunowie.

 1. Niepełnoletnich Uczestników imprezy obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania tytoniu, alkoholu, narkotyków oraz innych środków odurzających, a także bezwzględny zakaz samowolnego oddalania się od grupy.
 2. Uczestnik pełnoletni na imprezach przeznaczonych dla osób niepełnoletnich podlega takim samym regulaminom jak Uczestnik niepełnoletni.
 3. Uczestnik oraz jego rodzic lub prawny opiekun ponoszą odpowiedzialność za wyrządzone szkody w trakcie trwania imprezy turystycznej oraz zobowiązują się do pokrycia kosztów ich usunięcia. Za szkody wyrządzone przez niepełnoletnich Uczestników imprezy odpowiedzialność materialną ponoszą ich ustawowi przedstawiciele.

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator odpowiada za niewykonane lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: a) działaniem lub zaniechaniem Klienta; b) działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nieuczestniczących w wykonaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechania nie można było przewidzieć ani uniknąć albo; c) siłą wyższą. Jednocześnie wyłączenie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach wyżej wymienionych nie zwalnia Organizatora od obowiązku udzielania w czasie trwania imprezy turystycznej pomocy poszkodowanemu Klientowi.
 2. Organizator ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczeniu usług turystycznych, jednakże w wysokości nie wyższej niż dwukrotność ceny danej imprezy turystycznej. Ograniczenie odpowiedzialności Organizatora nie dotyczy szkód na osobie.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie Uczestników swoich imprez w przypadku, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa Uczestnika dojdzie w miejscu publicznym do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
 4. Klient zobowiązany jest do posiadania aktualnych dokumentów upoważniających do przekroczenia granicy RP lub zameldowania na ternie RP.
 1. W przypadku niewykorzystania przez Uczestnika w czasie trwania imprezy świadczeń z przyczyn leżących po jego stronie, ma on prawo żądać ich wartości jedynie w części w jakiej Organizator zaoszczędził wpłaconą przez Uczestnika kwotę albo jaką odzyskał z uwagi na niewykorzystanie świadczenia przez Uczestnika.

IX. UBEZPIECZENIE

 1. Jeżeli w umowie i ofercie nie zaznaczono inaczej uczestnicy imprez krajowych ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW 10000 PLN)], Klient ma prawo do dodatkowego Ubezpieczenia kosztów leczenia, nieszczęśliwych wypadków pod warunkiem wniesienia dodatkowej opłaty na rzecz Ubezpieczyciela.
 2. W cenie imprezy turystycznej nie zostało zawarte ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Klient ma prawo do zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

X. REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. Rezygnacja z imprezy turystycznej wymaga oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień otrzymania przez Organizatora stosownego oświadczenia również w formie pisemnej elektronicznej.
 2. Rezygnacja z imprezy turystycznej lub zmiana terminu przez Uczestnika wymaga pisemnego oświadczenia, doręczonego do biura w dzień roboczy. W każdym wypadku Klientowi przysługuje zwrot wpłaconej kwoty po potrąceniu faktycznie poniesionych przez Organizatora kosztów do momentu rezygnacji. Kwota potrącenia będzie równoważna wszystkim poniesionym kosztom przez Organizatora i wyliczana indywidualnie (nie stosuje potrąceń ryczałtowych). Przy uwzględnieniu rzeczywistej straty poniesionej przez Organizatora w wyniku odstąpienia przez Klienta od Umowy.

XI. REKLAMACJE

 1. Jeżeli w trakcie imprezy Uczestnik stwierdza nienależyte wykonywanie umowy albo jej niewykonywanie, powinien niezwłocznie, w trakcie trwania imprezy, zawiadomić o tym Organizatora (lub przedstawiciela Organizatora) np. ustnie w miejscu realizacji imprezy turystycznej, elektronicznie lub pisemnie biuro Organizatora.
 2. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w formie pisemnej, również elektronicznie w ciągu trwania imprezy lub do 30 dni po jej zakończeniu.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie. Jeżeli Organizator nie ustosunkuje się na piśmie do reklamacji w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, a w razie reklamacji złożonej w trakcie trwania imprezy turystycznej w terminie 30 dni od dnia zakończenia imprezy turystycznej, uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 4. Reklamacja w formie pisemnej elektronicznej lub faksowej powinna zawierać wskazanie uchybienia w sposobie wykonania umowy oraz określenie żądanie Klienta.
 5. Organizator ma obowiązek dokonania zwrotu wymaganych i uzasadnionych roszczeń Klienta najpóźniej na 7 dni od daty uznania reklamacji.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W zakresie nieregulowanym w umowie i niniejszych warunkach uczestnictwa mają zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997r (Dz. U. z 2004r., nr 223, poz. 2268 z późn. zm) oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. 2. Właściwy dla rozstrzygnięcia ewentualnych sporów będzie sąd powszechny według właściwości określonej w Kodeksie Postępowania Cywilnego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (dz. U. z 1964r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 3. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb realizacji umowy o świadczeniu usług turystycznych przez biuro Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). Klientowi przysługuje w każdym czasie prawo do wglądu, zmiany oraz usunięcia swoich danych osobowych.

Polityka prywatności

Szanowni Państwo, prezentujemy zasady przechowywania i administrowania danych osobowych oraz prawa osób, których dane te dotyczą:
Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz z siedzibą w Leśnicach 22C/3. Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania jak również po jej zakończeniu. Do danych osobowych gromadzonych przez naszą firmę

w przypadku klientów: imię lub imiona i nazwisko dziecka, imię lub imiona rodziców lub opiekunów prawnych, adres zamieszkania dziecka i rodziców lub opiekunów prawnych adres e-mail, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia dziecka niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka podczas obozów i wyjazdów, numer PESEL,

w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e- mail, adres strony internetowej,

w przypadku pracowników oraz byłych pracowników – wyłącznie dane wymagane przepisami prawa,

w przypadku potencjalnych pracowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres e-mail, numer telefonu, przebieg kariery zawodowej

Dane osobowe są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz w następujących celach:

zawierania i realizacji umów oraz świadczenia oferowanych usług Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz:

zawierania i realizacji umów oraz świadczenia oferowanych przez przedsiębiorców usług na rzecz Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

wykonywania obowiązków pracodawcy,

prowadzenia procesu rekrutacji,

ochrony praw Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz zgodnie z przepisami prawa,

przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia zgody na takie działania.

Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim: 1.Podmiotom, z którymi Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz współpracuje w zakresie wykonywania umów, ubezpieczycielom, przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i kurierskie. Podmioty wymienione powyżej będą zobowiązane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz na podstawie umów powierzenia do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w szczególności technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wytycznymi określonymi przez Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz oraz przepisami prawa,
 1. Organom nadzorującym, organom władzy w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Do takich organów należą w szczególności sądy, organy podatkowe, zakład ubezpieczeń społecznych, organy ścigania, urzędy marszałkowskie.
Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ” Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz i / lub podmioty przetwarzające, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Przedsiębiorstwa Usługowego Grażyna Miśkowicz. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdemu czyje dane są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz przysługują następujące prawa:

– prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

– żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Przedsiębiorstwa Usługowego Grażyna Miśkowicz potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,

– otrzymania kopi swoich danych osobowych, Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz ma prawo do pobrania opłaty za takie przekazanie w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

– sprostowania danych osobowych, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– żądania usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów,

– przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych oraz przekazania tych danych innemu podmiotowi; o ile jest to możliwe ze względów technicznych osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Przedsiębiorstwa Usługowego Grażyna Miśkowicz  przesłania swoich danych innemu administratorowi,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, a dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO, tj.

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

– ponad powyższe sprzeciw może być wniesiony w każdym momencie wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (art. 6 ust. 1 lit. a): osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art.9 ust. 2 lit a): osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Polityka cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.asgrunowo.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz, prowadząca działalność pod adresem: Leśnice 22C/3, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 841-118-39-40, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferenecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Youtube

 • Facebook

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Shopping Basket