Zasady przechowywania i administrowania danymi osobowymi

Szanowni Państwo, prezentujemy zasady przechowywania i administrowania danych osobowych oraz prawa osób, których dane te dotyczą:

Administratorem danych jest Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz z siedzibą w Leśnicach 22C/3.

Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania jak również po jej zakończeniu. Do danych osobowych gromadzonych przez naszą firmę

w przypadku klientów: imię lub imiona i nazwisko dziecka, imię lub imiona rodziców lub opiekunów prawnych, adres zamieszkania dziecka i rodziców lub opiekunów prawnych adres e-mail, numer telefonu, informacje o stanie zdrowia dziecka niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa dziecka podczas obozów i wyjazdów, numer PESEL,

w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego, numer telefonu, adres e- mail, adres strony internetowej,

w przypadku pracowników oraz byłych pracowników – wyłącznie dane wymagane przepisami prawa,

w przypadku potencjalnych pracowników: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres zameldowania, adres e-mail, numer telefonu, przebieg kariery zawodowej

Dane osobowe są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz w następujących celach:

zawierania i realizacji umów oraz świadczenia oferowanych usług Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz:

zawierania i realizacji umów oraz świadczenia oferowanych przez przedsiębiorców usług na rzecz Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz

realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym, wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych,

wykonywania obowiązków pracodawcy,

prowadzenia procesu rekrutacji,

ochrony praw Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz zgodnie z przepisami prawa,

przeprowadzania działań marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych w przypadku wyrażenia zgody na takie działania.

Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz może przekazywać dane osobowe następującym osobom trzecim:

1.Podmiotom, z którymi Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz współpracuje w zakresie wykonywania umów, ubezpieczycielom, przewoźnikom, podmiotom świadczącym usługi księgowe, usługi informatyczne, usługi pocztowe i kurierskie.

Podmioty wymienione powyżej będą zobowiązane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz na podstawie umów powierzenia do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w szczególności technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z wytycznymi określonymi przez Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz oraz przepisami prawa,

 1. Organom nadzorującym, organom władzy w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa. Do takich organów należą w szczególności sądy, organy podatkowe, zakład ubezpieczeń społecznych, organy ścigania, urzędy marszałkowskie.

Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez ” Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz i / lub podmioty przetwarzające, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i Przedsiębiorstwa Usługowego Grażyna Miśkowicz.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa każdemu czyje dane są przetwarzane przez Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz przysługują następujące prawa:

– prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

– żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od Przedsiębiorstwa Usługowego Grażyna Miśkowicz potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich,

– otrzymania kopi swoich danych osobowych, Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz ma prawo do pobrania opłaty za takie przekazanie w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych,

– sprostowania danych osobowych, oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,

– żądania usunięcia danych osobowych, tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,

– ograniczenia przetwarzania danych osobowych tylko i wyłącznie do określonych celów,

– przenoszenia danych osobowych, tj. prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych oraz przekazania tych danych innemu podmiotowi; o ile jest to możliwe ze względów technicznych osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać od Przedsiębiorstwa Usługowego Grażyna Miśkowicz  przesłania swoich danych innemu administratorowi,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, a dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO, tj.

 przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi,

 przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

– ponad powyższe sprzeciw może być wniesiony w każdym momencie wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego.

– w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO (art. 6 ust. 1 lit. a): osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; art.9 ust. 2 lit a): osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Polityka Cookies

Poniższa Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora Serwisu.
§ 1 Definicje
 • Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.asgrunowo.pl

 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców Administratora

 • Administrator - firma Przedsiębiorstwo Usługowe Grażyna Miśkowicz, prowadząca działalność pod adresem: Leśnice 22C/3, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 841-118-39-40, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oraz przechowująca i uzyskująca dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika

 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu

 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika

§ 2 Rodzaje Cookies
 • Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu

 • Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych

 • Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

 • Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§ 3 Bezpieczeństwo
 • Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest praktycznie niemożliwe.

 • Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników

 • Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie
 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferenecjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu.

 • Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do zbierania i przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i ulepszania Serwisu.

 • Serwowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do serwowania Użytkownikom usług multimedialnych.

§ 5 Serwisy zewnętrzne

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Użytkownika:

 • Google Analytics

 • Youtube

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne
 • Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies.

 • Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie.

 • Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkowanik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 Wymagania Serwisu
 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.

 • Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 8 Zmiany w Polityce Cookie
 • Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym użytkowników.

 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.

 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Shopping Basket